เราคือ IESA

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สรรค์สร้างบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

สร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณในการประกอบวิชาชีพ และรับใช้สังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนาหลักสูตรเชิงประยุกต์งานด้านการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการบริหารจัดการ ให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่น และความเป็นสากล

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่ทำงานไปด้วย โดยการเรียนจะแบ่งเป็นเรียนทฤษฎี เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop สุดเข้มข้น

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ ออกแบบกิจกรรม 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม

เรามุ่งเน้นผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการผลิตยา ควบคุม ประกันคุณภาพ เลือกสรรยา และการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

ข้อมูลหลักสูตร

“น่าจะเป็นสถาบันฯในไม่กี่ที่ของประเทศไทยคะ ที่มีนโยบายเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้ประกอบการ และได้เรียนรู้การทำธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง”

นริศษา | คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

สนใจสมัครเรียน โทรศัพท์: 035-900-680

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง