YES! WE ARE

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

สร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศในเชิงวิชาการและวิชาชีพ วิจัยและพัฒนาและมีจิตวิญญาณในการประกอบวิชาชีพ และรับใช้สังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาหลักสูตรเชิงประยุกต์งานด้านการ เป็นผู้ประกอบการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการบริหารจัดการให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่น และความเป็นสากลทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการ

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากแขนงวิชาการต่างๆ ได้แก่ การจัดการงานก่อสร้าง การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ ซึ่งความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ทำงานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่ทำงานไปด้วย โดยการเรียนจะแบ่งเป็นเรียนทฤษฎี เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop สุดเข้มข้น

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม 

ข้อมูลหลักสูตร

“น่าจะเป็นสถาบันฯในไม่กี่ที่ของประเทศไทยคะ ที่มีนโยบายเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้ประกอบการ และได้เรียนรู้การทำธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง”

นริศษา | คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

สนใจสมัครเรียน โทรศัพท์: 035-950880

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง