หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ปรัชญา

          ผู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์และความเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสากล

ความสำคัญ

เภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพในร้านยา โรงพยาบาล โรงงานยา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีความสามารถและศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่เภสัชกรที่ประสบความสำเร็จ ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มีจำนวนน้อย การเพิ่มองค์ความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่นำไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพและการประกอบธุรกิจได้นอกเหนือไปจากองค์ความรู้ตามมาตรฐานทางเภสัชกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีความมุ่งมั่น และลงมือทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และในขณะที่ศึกษาต้องสามารถประกอบธุรกิจและสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อการต่อยอดจึงมีความสำคัญ

การผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ต้องมีจุดเน้น ให้เกิดความโดดเด่นในตัวเภสัชกรที่เมื่อสำเร็จการศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการในสายเลือด มีจิตวิญญาณ มีความมุ่งมั่น โดยนักศึกษาต้องได้รับการบ่มเพาะจากการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มแรกตลอดจน การบูรณาการในงานมอบหมายและโครงการ มีการบ่มเพาะ ทักษะรอบด้าน ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและในบริษัทชั้นนำ เพื่อปลุกจิตวิญญาณและแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการและเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ และภายหลังการศึกษาสามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต (Work-life balance) ได้เป็นอย่างดี จากแนวคิดนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรมและมีความเป็นผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างและมุ่งมั่นสู่การทำสิ่งที่ดีกว่าและดีกว่า

วัตถประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความรอบรู้ทางวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม

2. มีความโดดเด่นในความเป็นผู้ประกอบการทางเภสัชกรรมและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

4. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้โดดเด่นและก้าวหน้า

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1.1 มีการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้พื้นฐาน ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองโลก

1.2 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดทางเภสัชกรรม

1.3 เข้าใจบทบาทวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

2.1 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อต่อยอดทางยาและการรักษา

2.2 มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2.3 สามารถอธิบายการเตรียมยาน้ำใส ยากระจายตัว ยากึ่งแข็ง

2.4 เข้าใจในพืชสมุนไพร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

3.1 เข้าใจความสำคัญของโครงสร้างยาที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์

3.2 สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาในรูปของแข็งและปราศจากเชื้อ

3.3 ตระหนัก รอบครอบในความปลอดภัยในผู้ป่วยและผู้บริโภค และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

3.4 เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางเภสัชกรรมและที่เกี่ยวข้องกับทางสุขภาพ

3.5 สามารถอธิบายนวัตกรรมการวิจัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

4.1 เข้าใจความสำคัญของโครงสร้างยาที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์

4.2 สามารถสื่อสารทางสุขภาพและทางยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ตระหนัก รอบคอบในความปลอดภัยในผู้ป่วยและผู้บริโภค และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

4.4 เข้าใจระบบยาและระบบสุขภาพ

4.5 มีทักษะการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยในโรคไม่ซับซ้อน

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

5.1 มีทักษะในการวิจัยและพัฒนายา สามารถเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา อธิบายการจัดการระบบการผลิต ประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา

5.2 เข้าใจกระบวนการนำสมุนไพรมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ในการรักษา

5.3 สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุ

5.4 มีทักษะในการค้นคว้าประเด็นที่ทันสมัยและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 6

6.1 มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพ

6.2 สามารถปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียนยา วางแผนกระบวนการผลิต ผลิตยา ควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพยาในระดับอุตสาหกรรม และความเป็นผู้ประกอบการทางด้านเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการมีประสบการณ์ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ


จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์6หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ9หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 157 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน27หน่วยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์12หน่วยกิต
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ15หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน130หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ67หน่วยกิต
2.2.1.1 กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์28หน่วยกิต
2.2.1.2 กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย25หน่วยกิต
2.2.1.3 กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหารเภสัชกิจ14หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก25หน่วยกิต
2.2.2.1 วิชาบังคับ16หน่วยกิต
2.2.2.2 วิชาเลือก9หน่วยกิต
2.2.3 วิชาโครงงาน4หน่วยกิต
2.2.4 วิชาฝึกปฏิบิตงานวิชาชีพ34หน่วยกิต
2.2.4.1 วิชาฝึกงานภาคบังคับ6หน่วยกิต
2.2.4.2 วิชาบังคับฝึกงานสาขาหลัก8หน่วยกิต
2.2.4.3 วิชาเลือกฝึกงานสาขาหลัก20หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์12 หน่วยกิต
AYGE1407คณิตศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์และผู้ประกอบการMathematics for Pharmacy and Entrepreneurship2(2-0-4)
AYIP1101เคมีพื้นฐานและเคมีทางยาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์Basic Chemistry and basic Pharmaceutical Chemistry for Pharmacy Students3(3-0-6)
AYIP1102ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเคมีทางยาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์Basic Chemistry and basic Pharmaceutical Chemistry Laboratory for Pharmacy Students1(0-3-0)
AYIP1103เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์(Physical Chemistry for Pharmacy Students)3(3-0-6)
AYIP1104ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์Physical Chemistry Laboratory for Pharmacy Students1(0-3-0)
AYGE1408ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลCell and Molecular Biology2(2-0-4)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 130 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ67 หน่วยกิต
2.2.1.1 กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์28 หน่วยกิต
AYIP2205เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1Pharmaceutical Technology 13(2-3-4)
AYIP3206เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2Pharmaceutical Technology 23(2-3-4)
AYIP3207เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3Pharmaceutical Technology 33(2-3-4)
AYIP4208เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

(Pharmaceutical Technology 43(2-3-4)
AYIP3209พื้นฐานทางเภสัชเวทและยาจากธรรมชาติ

Fundamental of Pharmacognosy and Drugs from Natural Origin3(2-3-4)
AYIP2210การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1

Quality assurance of Drug products 13(2-3-4)
AYIP3211การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2

Quality assurance of Drug products 23(2-3-4)
AYIP3212เคมีทางยา 1

(Medicinal Chemistry 12(2-0-6)
AYIP3213เคมีทางยา 2

Medicinal Chemistry 22(2-0-6)
AYIP4214เคมีทางยา 3

Medicinal Chemistry 33(3-0-6)
2.2.1.2 กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย25 หน่วยกิต
AYPC2101เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 1Pharmacology for Pharmacy Students 14(3-3-6)
AYPC3102เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2Pharmacology for Pharmacy Students 23(3-0-6)
AYPC2103พื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรมBasic of Pharmaceutical Care2(2-0-4)
AYPC3104ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์Biopharmaceutics and Pharmacokinetics2(2-0-4)
AYPC2105เภสัชบำบัด 1Pharmacotherapy 13(3-0-6)
AYPC2106ทักษะทางเภสัชบำบัด 1Skills in Pharmacotherapy 11(0-3-0)
AYPC3107เภสัชบำบัด 2Pharmacotherapy 23(3-0-6)
AYPC3108ทักษะทางเภสัชบำบัด 2Skills in Pharmacotherapy 21(0-3-0)
AYPC4109พิษวิทยาทางเภสัชศาสตร์Toxicology for Pharmacy2(2-0-4)
AYPC3110เภสัชบำบัด 3Pharmacotherapy 33(3-0-6)
AYPC3111ทักษะทางเภสัชบำบัด 3Skills in Pharmacotherapy 31(0-3-0)
2.2.1.3 กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหารเภสัชกิจ14 หน่วยกิต
AYPC1212นิเทศเภสัชศาสตร์Pharmacy Orientation1(1-0-2)
AYPC3213กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมPharmacy Law and Ethics2(2-0-4)
AYPC4214นวัตกรรมการวิจัยทางธุรกิจและเภสัชกรรม 3(3-0-6)
AYPC4215ความรู้เบื้องต้นด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ 1(1-0-2)
AYPC4216ระบาดวิทยาทางยา 2(2-0-4)
AYPC4217การจัดการการสื่อสารทางสุขภาพ 1(1-0-2)
AYPC4218การจัดการระบบสาธารณสุขและระบบยา 1(1-0-2)
AYPC4219การบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)
AYPC4220สัมมนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลRational Drug Use Seminar1(1-0-2)  
2.2.2 วิชาเอกเลือก                                                                      ไม่น้อยกว่า25 หน่วยกิต
2.2.2.1 วิชาบังคับ16 หน่วยกิต
AYIP5215สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 1(1-0-2)
AYIP5216การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาDrug Analytical Method Development2(1-3-2)
AYIP5217เทคโนโลยีชีวภาพและยาชีววัตถุBiotechnology and Biological Products2(2-0-4)
AYIP4218พฤกษเคมีและเภสัชเวท 3(2-3-4)
AYIP5219เภสัชกรรมอุตสาหการ 1 3(2-3-4)
AYIP5220เภสัชกรรมอุตสาหการ 2 3(2-3-4)
AYIP5221การพัฒนายาสามัญและการขึ้นทะเบียนตำรับยา 2(1-3-2)
2.2.2.2  วิชาเลือก                                       ไม่น้อยกว่า
เลือกจากรายวิชาดังนี้
9 หน่วยกิต
AYIP5222การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง / เวชสำอาง 1 3(2-3-4)
AYIP5223การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง / เวชสำอาง 2 3(2-3-4)
AYIP5224ไบโอซิมิลาร์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
AYIP5225ไมโครไบโอต้ากับสุขภาพผิวและความงาม 3(3-0-6)
AYIP5226ปัญญาประดิษฐ์ทางเภสัชศาสตร์

Artificial Intelligence in Pharmacy3(3-0-6)
AYIP5227อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3(3-0-6)
2.2.3 วิชาโครงงาน4  หน่วยกิต
AYIP4328โครงการพิเศษการเป็นผู้ประกอบการทางเภสัชกรรม /เครื่องสำอาง/อาหารเสริม 1

Special project in Pharmaceutical/Cosmeceutical/ Nutraceutical Entrepreneurship 11(0-3-0)
AYIP5329โครงการพิเศษการเป็นผู้ประกอบการทางเภสัชกรรม/เครื่องสำอาง/อาหารเสริม 2

Special project in Pharmaceutical/Cosmeceutical/ Nutraceutical Entrepreneurship 23(0-9-0)
2.2.4 วิชาฝึกปฏิบิตงานวิชาชีพ                                                       ไม่น้อยกว่า34  หน่วยกิต
2.2.4.1 วิชาฝึกงานภาคบังคับ6 หน่วยกิต
AYIP4430การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับโรงพยาบาล 3(0-15-0)
AYIP4431การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับร้านยา 3(0-15-0)
2.2.4.2 วิชาบังคับฝึกงานสาขาหลัก8 หน่วยกิต
AYIP6432การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการผลิตยาภาคบังคับ 4(0-16-0)
AYIP6433การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านควบคุมคุณภาพ
และประกันคุณภาพยาภาคบังคับ
 4(0-16-0)
2.2.4.3  วิชาเลือกฝึกงานสาขาหลัก                                           ไม่น้อยกว่าเลือกจากรายวิชาดังนี้20 หน่วยกิต
AYIP6434การฝึกปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจด้านเภสัชกรรม
Clerkship in Economic Analysis for Pharmaceutical Business Decisions4(0-16-0)
AYIP6435การฝึกปฏิบัติงานด้านด้านกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ทางเภสัชกรรม
Clerkship in Pharmaceutical Business Strategy and Plan4(0-16-0)
AYIP6436การฝึกปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีบริหารสำหรับ
ผู้ประกอบการทางเภสัชกรรม
Clerkship in Pharmaceutical Entrepreneurial Finance and Managerial Accounting4(0-16-0)
AYIP6437การฝึกปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการทางเภสัชกรรม
Digital Transformation for Pharmaceutical Business4(0-16-0)
AYIP6438การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
ทางเภสัชกรรม
Quality Management and Productivity4(0-16-0)
AYIP6439การฝึกปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอาง 1 4(0-16-0)
AYIP6440การฝึกปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอาง 2 4(0-16-0)
AYIP6441การฝึกปฏิบัติงานด้าน Nutraceutical 4(0-16-0)
AYIP6442การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการผลิตยา (เลือก 1) 4(0-16-0)
AYIP6443การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพยา (เลือก 1) 4(0-16-0)
AYIP6444การฝึกปฏิบัติงานด้านยาสัตว์ 4(0-16-0)
AYIP6445การฝึกปฏิบัติงานคลินิกความงาม 4(0-16-0)
AYIP6446การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4(0-16-0)
AYIP6447การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชศาสธารณสุข
 4(0-16-0)
AYIP6448การฝึกปฏิบัติงานด้านโรงพยาบาล (เลือก 1) 4(0-16-0)
AYIP6449การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการตลาด 4(0-16-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต