ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 – ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชมสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม กล่าวรายงานโดยนางมณฑา กิตติวราวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทั้งนี้ นายกฤษณชัย กิมชัย สสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบบรยายและวิทยากรอภิปรายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบสุขภาพภาคประชาชน จ.จันทบุรี, แกนนำขับเคลื่อน ต.ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี, อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี, ประธาน อสม.จังหวัดชลบุรี และนำการอภิปรายโดย ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล, ประธานชมรม อสม., อสม.ดีเด่น, ผู้แทน ศบส. 6 และผู้แทนกอง สช. 62 ท่าน ทั้งนี้ บทเรียนดี ๆ ที่ได้จากอสม.ดีเด่นระดับชาติ 2564 คือ อสม. ต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน สร้างนวัตกรรมมาใช้ในการปฎิบัติงาน เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ บันทึกข้อมูล และนำกลับมาใช้ ไม่เป็นบุคคลประเภท น้ำเต็มแก้ว “รับฟัง แล้วค่อยตอบ”