ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี ทันตแพทย์ อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนันบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม กล่าวรายงานโดย นางมณฑา กิตติวราวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทั้งนี้ นายกฤษณชัย กิมชัย สสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหมือ จ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี, แกนนำขับเคลื่อนตำบลแสลงพัน จ.สระบุรี, อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2564 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน และประธาน อสม.จังหวัดสระแก้ว และนำการอภิปรายโดย ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ สถาบันวิทยากรประกอบการแห่งอโยธยา ผู้เข้าประชุม ได้แก่ หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล, ประธานชมรม อสม., อสม.ดีเด่น, ศบส. 4-5-6 และ สสม. ภาค 4 แห่ง