โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนวัดตูม ตำบลวัดตูม และโรงเรียนปฐมวิทยาคาร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา