ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 109 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร สถาบันอยู่ในทำเลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศ บริสุทธิ์แจ่มใส เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ การใช้ชื่อ”อโยธยา”(ประวัติกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร) ซึ่งเป็นราชธานีเดิมก่อนจะมีกรุงศรีอยุธยาราชธานีตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชนและความ ยิ่งใหญ่ของดินแดนเก่าแก่ให้ประจักษ์แกสังคมโลกสืบไปชั่วกาลนาน สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เปิดดำเนินการสอนภาคเรียนแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

ปรัชญา (Philosophy)

บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สรรค์สร้างบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

จุดเด่นของสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

1. บัณฑิตของสถาบันฯ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ เป็นผู้บริหารขององค์กร เน้นการมีความรู้ความสามารถ ในการเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของตนเองและที่อื่นๆ เพื่อที่สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการโดย ผสมผสาน กับความรู้ด้าน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และหลักการจัดการสมัยใหม่รวมไปถึง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน การเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่คิดคำนึงถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น
2. ระหว่างการศึกษาในสถาบันฯ นักศึกษาทุกคนจะต้องเริ่มสร้างเครือข่าย ฝึกงาน สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยสถาบันฯ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการปัจจุบัน จากภายนอกเพื่อเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรได้ทันที

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสากล

3. อาจารย์ของสถาบันฯ ต้องมีการจัดการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำออกไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทำวิจัยและปฏิบัติงานจริง กับเครือข่ายพันธมิตรสถาบันและ อุตสาหกรรมต่างๆ
4. บุคคลากรเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯจะต้องมีการประสานงานและเตรียมความพร้อมทุกเรื่องทั้งกับองค์กร ภายในและองค์กรภายนอกเพื่อช่วยเร่งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับสถาบันฯพร้อมทั้งมีความสามารถ ใช้เทคโนโลยีสื่อผสม ศิลปะในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ คุณค่าทรัพยากรต่างๆของสถาบันฯและพันธมิตร