อธิการบดี สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และขอรับรองสถาบัน จากสภาเภสัชกรรม

ท่านอธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล และ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และขอรับรองสถาบัน จากสภาเภสัชกรรม ต่อ รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา