หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Entrepreneurship)

จุดเด่นหลักสูตร
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya-IESA) ร่วมกับ โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส (The Business Incubation School – BIS) สถาบันที่มีประสบการณ์การบ่มเพาะนักธุรกิจมามากกว่า 7 ปี ได้เปิดสอนหลักสูตรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีฝันอยากมีธุรกิจและ SME ไทย ภายใต้หลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ” ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีธุรกิจและสำหรับผู้ที่เริ่มธุรกิจจากศูนย์ มุ่งบ่มเพาะทักษะด้านการประกอบการควบคู่กับความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง มีการลงทุนจริง และรับกำไร-ขาดทุนจริง ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ เติบโตเป็น Smart Entrepreneur

ปรัญชา
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยามีเจตจำนงในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังสามารถนำความรู้ในการประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้จริง ดังปรัญชาที่ว่า
“มุ่งสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย เน้นการใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรมเชิงความคิด เสริมประสิทธิภาพการทำงานผ่านการบ่มเพาะทางธุรกิจ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้ดังนี้
1. มีองค์ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ และสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนได้
2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เป็นผู้มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. มีทักษะในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของหลักสูตร
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนเพื่อได้เป็นผู้ประกอบการ สามารถวางแผนธุรกิจเพื่อการประกอบการได้จริง เริ่มทำธุรกิจ พร้อมมีรายได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนพร้อมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและนำแผนธุรกิจไปปฏิบัติจริง พร้อมมีรายได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต พร้อมมีรายได้เพิ่มขึ้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเต็มที่และได้รับปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

48

หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

42

หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอกเลือก

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 42 หน่วยกิต

BAEN2201

การเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurship

3(3-0-6)

BAEN2202

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

Creativity and Innovation for Entrepreneur

3(3-0-6)

BAEN2203

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 3

New Product and Service Development

3(3-0-6)

BAEN2204

สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 1

Seminar in Entrepreneurship 1

3(2-2-5)

BAEN3205

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ

Product and Brand Management for Entrepreneurship

3(3-0-6)

BAEN3206

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

Supply Chain and Logistics Management

3(3-0-6)

BAEN3207

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Human Resource Management for Small and Medium Enterprise

3(3-0-6)

BAEN3208

สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 2

Seminar in Entrepreneurship 2

3(2-2-5)

BAEN3209

แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Business Plan for Entrepreneur

3(3-0-6)

BAEN3210

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่
Entrepreneurship in Modern Business

3(3-0-6)

BAEN3211

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่

Business Environment Management

3(3-0-6)

BAEN3212

การวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาสำหรับสถานประกอบการ
Diagnois and Consulting for Entrepreneur

3(3-0-6)

BAEN3213

การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจรูปแบบใหม่

Innovation Management for New Business Model

3(3-0-6)

BAEN4214

สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 3

Seminar in Entrepreneurship 3

3(3-0-6)