หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล)
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program In Digital Entrepreneurial Management
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Entrepreneurship)

จุดเด่นหลักสูตร
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya-IESA) ร่วมกับ โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส (The Business Incubation School – BIS) สถาบันที่มีประสบการณ์การบ่มเพาะนักธุรกิจมามากกว่า 7 ปี ได้เปิดสอนหลักสูตรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีฝันอยากมีธุรกิจและ SME ไทย ภายใต้หลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ” ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีธุรกิจและสำหรับผู้ที่เริ่มธุรกิจจากศูนย์ มุ่งบ่มเพาะทักษะด้านการประกอบการควบคู่กับความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง มีการลงทุนจริง และรับกำไร-ขาดทุนจริง ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ เติบโตเป็น Smart Entrepreneur

ปรัชญา
“มุ่งสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพมีความรู้สมัยใหม่เน้นใช้เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการที่มีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานด้วยตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
  3. บัณฑิตสาขาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นผู้ใฝ่รู้เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
  4. บัณฑิตสาขาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใฝ่การทำงานด้วยคุณธรรมโปร่งใสรักและเคารพประชาธิปไตย
  5. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

48

หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

42

หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอกเลือก

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 42 หน่วยกิต

BAEN2201

การเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurship

3(3-0-6)

BAEN2202

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

Creativity and Innovation for Entrepreneur

3(3-0-6)

BAEN2203

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 3

New Product and Service Development

3(3-0-6)

BAEN2204

สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 1

Seminar in Entrepreneurship 1

3(2-2-5)

BAEN3205

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ

Product and Brand Management for Entrepreneurship

3(3-0-6)

BAEN3206

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

Supply Chain and Logistics Management

3(3-0-6)

BAEN3207

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Human Resource Management for Small and Medium Enterprise

3(3-0-6)

BAEN3208

สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 2

Seminar in Entrepreneurship 2

3(2-2-5)

BAEN3209

แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Business Plan for Entrepreneur

3(3-0-6)

BAEN3210

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่
Entrepreneurship in Modern Business

3(3-0-6)

BAEN3211

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่

Business Environment Management

3(3-0-6)

BAEN3212

การวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาสำหรับสถานประกอบการ
Diagnois and Consulting for Entrepreneur

3(3-0-6)

BAEN3213

การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจรูปแบบใหม่

Innovation Management for New Business Model

3(3-0-6)

BAEN4214

สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 3

Seminar in Entrepreneurship 3

3(3-0-6)