หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

จุดเด่นหลักสูตร

ปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอย่างรุนแรง รวมถึงความก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงต้องมีกระบวนการจดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์หาวิธีการจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านการจัดการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาตระหนักถึงการผลิตบุคลากรด้านการจัดการให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็ยผู้มีวิสัยทัศน์ทางด้านการจัดการเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาฐในวิทยาการการจัดการอย่างเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและธุรกิจ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษย์สัมพันธ์อันดี นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ดังปรัชญาที่ว่า

“มุ่งสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ มีความรู้สมัยใหม่ เน้นใช้เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการที่มีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานด้านตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
  2. บัณฑิตสาขาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นผู้ที่พร้อมสำรรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
  3. บัณฑิตสาขาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใฝ่การทำงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส รักและเคารพประชาธิปไตย
  4. เพือแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

48

หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

36

หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอกเลือก

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเอกการจัดการ 36 หน่วยกิต

BAMG 2201

การออกแบบองค์การ

Organizational Design

3 (3-0-6)

BAMG 2202

การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า

Export and Import Management

3 (3-0-6)

BAMG 2203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

3 (3-0-6)

BAMG 3204

พฤติกรรมองค์การ

Organizational Behavior

3 (3-0-6)

BAMG 3205

การบริหารโครงการ

Project Management

3 (3-0-6)

BAMG 3206

การสื่อสารเพื่อการจัดการ

Managerial Communication

3 (3-0-6)

BAMG 3207

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่

Entrepreneurship in Modern Business

3 (3-0-6)

BAMG 3208

การจัดการสภาพแวดล้อมธุรกิจ

Business Environment Management

3 (3-0-6)

BAMG 3209

การวิจัยธุรกิจ

Business Research

3 (3-0-6)

BAMG 3210

การวางแผนและการควบคุม

Planning and control

3 (3-0-6)

BAMG 3211

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3 (3-0-6)

BAMG 4212

การสัมมนาการจัดการ

Seminar in Management

3 (3-0-6)

วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต

BAMG 4301

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management

3 (3-0-6)

BAMG 4302

การจัดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

Organizational Development and Changing

3 (3-0-6)

BAMG 4303

สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Current Issues in Modern Business Management

3 (3-0-6)

BAMG 4304

เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

Business Negotiation Techniques

3 (3-0-6)

BAMG 4305

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

Total Quality Management

3 (3-0-6)

BAMG 4306

ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน

Leadership and Team Management

3 (3-0-6)

BAMG 4307

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง

Supply Chain and Logistics Management

3 (3-0-6)

BAMG 4308

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

E-Business Management

3 (3-0-6)

BAMG 4309

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Conversation

3 (2-2-5)

BAMG 4311

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6 (0-12-6)

BAMG 4312

การฝึกงานด้านวิชาชีพด้านการจัดการ

Professional Intership in Management

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต