4 ทักษะสำคัญของคนรุ่นดิจิทัล

คนรุ่นใหม่เป็น “คนรุ่นดิจิทัล”

4 ทักษะสำคัญของคนรุ่นดิจิทัล

จากการวิจัยและศึกษาของSea Insights พบว่าคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-35 ปีมีความคุ้นเคยกับการทำงานที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆมากขึ้นในช่วงชีวิต 2 ปีที่ผ่านมา กับการเจอวิกฤติการณ์โควิด-19  กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการปรับตัวและสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการจนพบธุรกิจใหม่ และได้ทำงานใหม่ ๆ ในช่วงที่ผ่านมา

50% ของผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิง ที่ผันตนเองเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลมากขึ้น การมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทำให้มีโอกาสทำธุรกิจของตนเองได้ โดยมีสัดส่วนของธุรกิจออนไลน์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้หญิงมากขึ้น ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำงาน และการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่จำเป็น ไม่ว่าโควิด-19จะอยู่กับเรานานแค่ไหนก็ตาม เรามาดูกันว่า 4 ทักษะหลักที่คนไทยให้ความสำคัญที่สุดในยุคนี้มีอะไรบ้าง

1. ทักษะการใช้เทคโนโลยี ด้วยความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประจำทั้งเรื่องงานและชีวิตประจำวันต่าง ๆ การทำงานและการทำธุรกิจ การค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค การชำระเงิน การเข้าสื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้เพิ่มเติม การสั่งอาหาร การเดินทาง ความบันเทิง และการใช้แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มต่าง ๆ

2. ความยืดหยุ่น Resilience and Adaptability การต้องเรียนรู้เพื่อธุรกิจอยู่รอดและไปต่อให้ได้ การปรับสภาพเดิมของการทำงานแบบเก่า หรือการขายของแบบดั้งเดิมมาเป็นออนไลน์ การใช้กลยุทธ์และเครื่องมือที่แตกต่างและเพิ่มเติมจากเดิม วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ Entrepreneurial Mindset ก็ปลุกทุกคนให้มีความมุ่งมั่น เรียนรู้จากความล้มเหลว และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน

3. การมีวินัยต่อตนเอง เพื่อไม่ให้ติดอยู่กับเครื่องมือดิจิทัลทั้งวันโดยที่ไม่ได้มีผลลัพธ์ของงาน การที่ต้อง work from home แต่งานต้องเสร็จตามเวลาที่กำหนด การมีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และงานที่ต้องทำให้เสร็จ การสร้าง Timeline และแผนงานเองทั้งเรื่องการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และต้องปรับใช้กับโครงสร้างเดิมให้ได้

4. มี Global Mindset การเรียนรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ตทำให้เปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเสิร์ชหาข้อมูลซึ่งจะทำได้มากยิ่งขึ้นถ้ามีทักษะเรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาต่างชาติอื่น ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้ง่ายจากสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากทักษะที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว แน่นอนว่าการเพิ่มพูนทักษะ Upskill และการเรียนรู้ในเรื่องทักษะใหม่ ๆ Reskill เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย การเรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารกับสื่อดิจิทัลใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม การใช้จิตวิญญาณผู้ประกอบการในการหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจทำให้สร้างงาน สร้างรายได้ รวมไปถึงชุมชนและผู้คนในท้องถิ่นต่อไปได้ในอนาคต

Source: adapted from Thai Digital Generation Survey

            รายงานผลสำรวจคนไทยยุคดิจิทัล

            Sea Insights, กันยายน 2564