กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจระดับจุลภาคสู่กฎหมายอาชญากรรมเศรษญกิจระดับมหาภาคและการเกิดขึ้นของกฎหมายอาชกรรมเศรษฐกิจ กรณีศึกษาบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎหมา […]