ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและงานส […]

ผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มีต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2 […]

กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจระดับจุลภาคสู่กฎหมายอาชญากรรมเศรษญกิจระดับมหาภาคและการเกิดขึ้นของกฎหมายอาชกรรมเศรษฐกิจ กรณีศึกษาบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎหมา […]