ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร […]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูง […]

รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอา […]

สภาพการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการอนุรักษแและฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนชุมแสง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สภาพการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการอนุรักษแและฟื้นฟูป่าอนุรัก […]