หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญา
บูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการ พัฒนางานสาธารณสุขบรรเทาทุกข์ มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ความสำคัญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มรความเชื่อพื้นฐานว่า ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามหลักสูตรนี้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการสาธารณสุขมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานกาณ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพที่สามารถบริหารจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว รวมทั้งสนองความต้องการด้านการบริการสาธารณาสุขของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน รวมไปถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภูมิปญญาท้องถิ่น มาาบูรณาการได้เหมาะสมตามสถานการณ์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย สามารถวินิจฉัย วางแผนดำเนินงาน และประเมินผลด้านเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพสาธารณสุขชุมชน รวมไปถึงบัณฑิตสามารถวิจัยเบืองต้นเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขและเขียนผลงานวิจัยได้
3. เพือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพงานสาธารณสุขชุมชน
4. เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยให้มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนางานด้านสาธารณสุข

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อกับการสาธารณสุขเบื้องต้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความรู้และมีพฤิจกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น จนสามารถแนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบการบริหารงานสาธารณสุขชุมชนโดยการบูรณาการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถจัดการสุขภาพบุคคลและชุมชนโดยกระบวนการวิจัยด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถวินิจฉัย วางแผน ดำเนินงานและประเมินผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชนได้

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

วิชาบังคับ

47

หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก

39

หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขหรือสหกิจศึกษา

10

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 47 หน่วยกิจ

AYPH 18001

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Physical Science

3(3-0-6)

AYPH 18002

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Biological Science

3(3-0-6)

AYPH 28003

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในงานสุขภาพ

Microbiology and Parasitology in Health

3(1-2-3)

AYPH 28004

ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข

English for Public Health

3(1-2-3)

AYPH 28005

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

Human Anatomy and Physiology

3(3-0-6)

AYPH 18006

การสาธารณสุขเบื้องต้น

Introduction of Public Health

3(1-2-3)

AYPH 28007

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

Basic of Occupational Health & Safety

3(1-2-3)

AYPH 28008

เภสัชสาธารณสุข

Pharmaceutical in Public Health

3(2-0-6)

AYPH 28009

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

Basic Health care

3(1-2-3)

AYPH 38010

วิทยาการระบาด

Epidemiology

3(1-2-3)

AYPH 38011

ชีวสถิติในงานสาธารณสุข

Biostatistics for Public Health

3(1-2-3)

AYPH 48012

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

3(1-2-3)

AYPH 28013

สุขาภิบาลอาหาร

Food Sanitation

2(1-2-4)

AYPH 28014

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

Communicable and Nom-Communicable Disease

2(1-2-4)

AYPH 28015

โรคติดต่อนำโดยแมลง

Vector-borne Diseases

2(1-2-4)

AYPH 28016

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Environmental Sanitation

3(1-2-3)

AYPH 18017

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Health Science

3(3-0-6)

วิชาชีพทางสาธารณสุข 39 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต