คณะสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี และ เทียบโอน)
– สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
– หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง
– หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

ผู้มีสิทธิสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 – ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า ม.6)
 – ผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 – หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า
 
ผู้มีสิทธิสมัคร หลักสูตรเทียบโอน
 – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
 – ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 – ผู้กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือ สถาบันการศึกษา ชั้นสูงในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
 
สิทธิพิเศษที่นักศึกษาจะได้รับ
 – มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
 – มีกองทุนให้กู้ยืม
 – ผ่อนชำระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้, ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้
 – มีคณาจารย์ให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
 – ค่าสมัคร 700 บาท
 – ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,300 บาท

 *หมายเหตุ
    จ่ายเป็นเงินสดสามารถผ่อนชำระได้
    ถ้าผู้ปกครองเป็นข้าราชการสามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้
    สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้
 
หอพัก
 – นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดทางสถาบันมีหอพัก แยกหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันในบริเวณใกล้เคียง (สำหรับสถานที่เรียนที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 
กำหนดการรับสมัคร
 – ติดตามทางหน้าเว็บไซต์สถาบัน
และทาง Facebook สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 199,800 บาท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 203,400 บาท

*หมายเหตุ: ไม่รวมรายการดังนี้
ค่าสมัคร 700 บาท (ชำระแรกเข้า)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,300 (ชำระแรกเข้า)
ค่าขึ้นทะเบียนจบการศึกษา 3,100 (ชำระก่อนจบการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา

สอบถามข้อมูล
ฝ่ายการตลาด: 035-950880
facebook: https://www.facebook.com/สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา