คณะ
 • สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้
 • คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี และ เทียบโอน)
   – สาขาวิชาการจัดการ
   – สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
   – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี
 • ผู้มีสิทธิสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
   – ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า ม.6)
   – ผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   – หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า
   
 • ผู้มีสิทธิสมัคร หลักสูตรเทียบโอน
   – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
   – ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   – ผู้กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือ สถาบันการศึกษา ชั้นสูงในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
   
 • เอกสารการรับสมัคร
   – สำเนาผลการเรียน (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 2 ชุด
   – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
   – สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
   – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
   – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) 1 ชุด
   
 • สิทธิพิเศษที่นักศึกษาจะได้รับ
   – มีศักดิ์และสิทธิเทีนบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
   – มีกองทุนให้กู้ยืม
   – ผ่อนชำระค่าหน่วยกิต และค่าะรรมเนียมการศึกษาได้ เปิดเรียน ร.ด. , ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้
   – มีคณาจารย์ให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
   – ค่าสมัคร 700 บาท
   – ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,300 บาท

   *หมายเหตุ
      จ่ายเป็นเงินสดสามารถผ่อนชำระได้
      ถ้าผู้ปกครองเป็นข้าราชการสามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้
      สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้
   

 • หอพัก
   – นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดทางสถาบันมีหอพัก แยกหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันในบริเวณใกล้เคียง
   
 • กำหนดการรับสมัคร
   – ติดตามทางหน้าเว็บไซต์สถาบัน และทาง Facebook สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

   

  ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
  สาขา
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาการจัดการ 199,800 บาท
  สาขาการเป็นผู้ประกอบการ 400,000 บาท

  หลักสูตรสสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 203,400 บาทสอบถามข้อมูล

  ฝ่ายการตลาด: 035-950880
  facebook: https://www.facebook.com/สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา