หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program In Digital Entrepreneurial Management
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล)
              B.B.A. (Digital Entrepreneurial Management)

ปรัชญา
มุ่งสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ มีความรู้สมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ความสำคัญ
ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล จะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางด้านการจัดการเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดการให้มีประสิทธิภาพ รู้จักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสมผสานกับการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านการจัดการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ การประกอบการ และเทคโนโลยีดิจิทัล
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นเป็นผู้ใฝ่รู้เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาธุรกิจ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใฝ่การทำงานด้วยคุณธรรมโปร่งใสรักและเคารพประชาธิปไตย
4.เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.เพื่อผลิตผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการเบื้องต้นของธุรกิจ
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นกับการจัดการ และประกอบการธุรกิจ
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีสามารถวางแผนงาน การจัดการและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้กับการประกอบธุรกิจ
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์การประเมินผลการประกอบธุรกิจ
 
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

48 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

36 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

129 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาแกน  48  หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา (ภาษาไทย)

รายชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยกิต

BABA1101

หลักการจัดการ

Principles of Management

3 (3-0-6)

BABA1102

หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

E-Commerce

3 (3-0-6)

BABA1103

หลักการตลาด

Principle of Marketing

3 (3-0-6)

BABA2104

หลักการบัญชี

Principles of Accounting

3 (3-0-6)

BABA2105

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3 (3-0-6)

BABA2106

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

3 (3-0-6)

BABA2107

หลักเศรษฐศาสตร์

Principles of Economics

3 (3-0-6)

BABA2108

การจัดการเชิงปฏิบัติการ

Operation Management

3 (3-0-6)

BABA2109

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3 (3-0-6)

BABA2111

จริยธรรมและความรับผิดชอบทางธุรกิจ

Business Ethics and Responsibility

3 (3-0-6)

BABA2112

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

Data Analytic for Business

3 (3-0-6)

BABA3113

การบัญชีเพื่อการจัดการ

Managerial Accounting

3 (3-0-6)

BABA3114

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

Business English 1

3 (3-0-6)

BABA3115

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

Business English 2

3 (3-0-6)

BABA3116

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3 (3-0-6)

BABA3117

การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ   36  หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา (ภาษาไทย)

รายชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยกิต

BAMG2201

การออกแบบและพฤติกรรมองค์กร

Organizational Design and Behavior

3 (3-0-6)

BAMG2203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

3 (3-0-6)

BAMG3205

การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล

Project Management

3 (3-0-6)

BAMG3206

การสื่อสารแบบบูรณาการ

Integrated Communications

3 (3-0-6)

BAMG3207

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่

Entrepreneurship in Modern Business

3 (3-0-6)

BAMG3209

การวิจัยธุรกิจ

Business Research

3 (3-0-6)

BAMG3211

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3 (3-0-6)

BADE3213

ช่องทางการขายแบบออนไลน์และออฟไลน์

Omni Channel

3 (3-0-6)

BADE3214

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์

Digital Tools for Marketing and Branding

3 (3-0-6)

BADE3215

ธุรกิจก้าวกระโดด

Startups

3 (3-0-6)

BADE3216

แผนงานดิจิทัล

Digital Planning

3 (3-0-6)

BAMG4212

การสัมมนาทางธุรกิจ

Seminar in Business

3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือก  9  หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา (ภาษาไทย)

รายชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยกิต

BADE4301

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management

3 (3-0-6)

BADE4302

การพัฒนาองค์กร

Organizational Development

3 (3-0-6)

BADE4303

สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Current Issues in Modern Business Management

3 (3-0-6)

BADE4304

เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

Business Negotiation Techniques

3 (3-0-6)

BADE4305

การจัดการคุณภาพโดยรวม

Total Quality Management

3 (3-0-6)

BADE4306

ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน

Leadership and Team Management

3 (3-0-6)

BADE4307

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง

Supply Chain and Logistics Management

3 (3-0-6)

BADE4309

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Conversation

3 (2-2-5)

BADE4310

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Writing

3 (2-2-5)

BAMG4312

การฝึกงานด้านวิชาชีพด้านการจัดการ

Professional Internship in Management

3 (2-6-0)

BADE4313

การจัดการเนื้อหาดิจิทัล

Digital Content Management

3 (3-0-6)

BADE4314

การจัดการประสบการณ์ดิจิทัล

Digital Experience Management

3 (3-0-6)

BADE4315

การสร้างภาพแสดงข้อมูลและนำเสนอ

Data Visualization and Presentation

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สมัครเรียนออนไลน์