หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program In Digital Entrepreneurial Management

ปรัชญา
“มุ่งสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพมีความรู้สมัยใหม่เน้นใช้เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการที่มีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานด้วยตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
บัณฑิตสาขาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นผู้ใฝ่รู้เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
บัณฑิตสาขาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใฝ่การทำงานด้วยคุณธรรมโปร่งใสรักและเคารพประชาธิปไตย
เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

48 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

36 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

Total

129 หน่วยกิต

รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3(2-2-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(English for Communication)

3(3-0-6)

ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts)

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้า

(English for Knowledge Inquiry)

3(3-0-6)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

(Chinese for Communication)

3(3-0-6)

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

(Arabic for Communication)

3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

(Psychology for Quality of Life)

3(3-0-6)

การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอสารสนเทศ

(Information Search and Presentation)

3(3-0-6)

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

(Aesthetic for Appreciation)

3(3-0-6)

ปรัชญากับชีวิตและสังคม

(Philosophy in Life and Society)

3(3-0-6)

ภาวะผู้นำและพลวัตกลุ่ม

Leadership and Group Dynamics)

3(3-0-6)

วิถีอาเซียน

(ASEAN Society and Living)

3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

อารยธรรมไทย

(Thai Civilization)

3(3-0-6)

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

(Sport and Recreation for Health)

3(3-0-6)

ความจริงของชีวิต

(Truth of Life)

3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

(General entrepreneurship)

3(3-0-6)

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

(Personality Development and public Speaking)

3(3-0-6)

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

(Low in Daily life)

3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Computer and Information Technology)

3(3-0-6)

วิทยาศาสตร์กับสังคม

(Science and Society)

3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ทั่วไป 

(General Mathematics)

3(3-0-6)

หลักสถิติ

(Statistics)

3(3-0-6)

อาหารเพื่อชีวิต

(Food for Life)  

3(3-0-6)

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

(Herbs for Health and Beauty)

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)  48 หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ)

หลักการจัดการ

(Principles of Management)

3 (3-0-6)

หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(E-Commerce)

3 (3-0-6)

หลักการตลาด

(Principles of Marketing)

3 (3-0-6)

หลักการบัญชี

(Principles of Accounting)

3 (3-0-6)

กฎหมายธุรกิจ

(Business Law)

3 (3-0-6)

สถิติธุรกิจ

(Business Statistics)

3 (3-0-6)

หลักเศรษฐศาสตร์

(Principles of Economics)

3 (3-0-6)

การจัดการเชิงปฏิบัติการ

(Operation Management)

3 (3-0-6)

การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

3 (3-0-6)

จริยธรรมและความรับผิดชอบทางธุรกิจ

(Business Ethics and Responsibility)

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

(Data Analytic for Business)

3 (3-0-6)

การบัญชีเพื่อการจัดการ

( Managerial Accounting)

3 (3-0-6)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

(Business English 1)

3 (3-0-6)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

(Business English 2)

3 (3-0-6)

การจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

3 (3-0-6)

การตลาดดิจิทัล

(Digital Marketing)

3 (3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

36 หน่วยกิต

การออกแบบและพฤติกรรมองค์กร

(Organizational Design and Behavior)

3 (3-0-6)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management)

3 (3-0-6)

การบริหารโครงการ

(Project Management)

3 (3-0-6)

การสื่อสารแบบบูรณาการ

(Integrated Communications)

3 (3-0-6)

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่

(Entrepreneurship in Modern Business)

3 (3-0-6)

การวิจัยธุรกิจ

(Business Research)

3 (3-0-6)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(International Business Management)

3 (3-0-6)

การสัมมนาทางธุรกิจ

(Seminar in Business)

3 (3-0-6)

ช่องทางการขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

(Omni Channel)

3 (3-0-6)

การคิดเชิงออกแบบและการสร้างตราสินค้า (Design Thinking and Branding)

3 (3-0-6)

ธุรกิจก้าวกระโดด 

(Startups)

3 (3-0-6)

แผนงานดิจิทัล

(Digital Planning)

3 (3-0-6)

2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก

9 หน่วยกิต

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Innovation and Technology Management)

3 (3-0-6)

การพัฒนาองค์กร

(Organizational Development)

3 (3-0-6)

สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

(Current Issues in Modern Business Management)

3 (3-0-6)

เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation Techniques)

3 (3-0-6)

การจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management)

3 (3-0-6)

ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน
(Leadership and Team Management)

3 (3-0-6)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง
(Supply Chain and Logistics Management)

3 (3-0-6)

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Conversation)

3 (2-2-5)

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Writing)

3 (2-2-5)

การจัดการเนื้อหาดิจิทัล
(Digital Content Management)

3 (3-0-6)

การจัดการประสบการณ์ดิจิทัล
Digital Experience Management

3 (3-0-6)

การสร้างภาพแสดงข้อมูลและนำเสนอ
(Data Visualization and Presentation)

3 (3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ)

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

6 (0-12-6)

การฝึกงานด้านวิชาชีพด้านการจัดการ
(Professional Internship in Management)

3 (3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สมัครเรียนออนไลน์