ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ด้วยสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจและหน้าที่

 1. เป็นผู้แทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจการทั่วไป
 2. เป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. บริหารกิจการของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนพัฒนาสถาบันและของหน่วยงานที่รับผิดชอบ   รวมทั้งมติของสภาสถาบันและมติของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สถาบันแต่งตั้ง
 4. ควบคุม กำกับดูแลด้านการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของหน่วยงานที่รับผิดชอบและของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบัน
 5. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของสถาบัน  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 6. ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะกรณีที่อธิการบดีมอบหมาย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1.  ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา วิชาชีพ และการวิจัย
 3. มีความสามารถด้านบริหาร
 4. สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
 5. ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

 อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ พร้อมเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

การสมัคร

ผู้สมัครการส่งเอกสารข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาคณะคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2570)

ช่องทางการสมัคร: ส่งเอกสารการสมัคร info@iesa.co.th หรือสอบถามได้ที่ 085 489 0574  (ในวันและเวลาทำการ)