กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญ และสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระคืนเป็นไปตามที่กองทุนฯ กำหนด
“คณะและสาขาที่สามารถกู้ยืม กยศ. ได้

คณะสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ)
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ: เรียนเสาร์-อาทิตย์)”

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงิน
การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)
คุณสมบัติทั่วไปลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน
• เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
• มีผลการเรียนดีและผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
• มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย

ลักษณะต้องห้าม
• เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
• เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน

ลักษณะเต็มเวลา
• เป็นบุคคลล้มละลาย
• เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ
• เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชําระหนึ้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชําระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะ
• รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
• มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคําขอกู้ยืมเงินกองทุน
• ศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี
• ทําประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

– รายใหม่หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีไม่กําหนดจํานวนชั่วโมง
– รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

สมัครกองทุน กยศ.