โอกาสของการทำงานจริงมาถึงแล้ว!

สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ร่วมกับเครือสยามเฮลท์ กรุ๊ป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ลงมือทำงานจริง พร้อมมีรายได้

สมัครได้แล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

โครงการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิเศษ “ทำงานพร้อมเรียน”
สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ด้วยสาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการพิเศษ “ทำงานพร้อมเรียน” เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ และปฏิบัติงานในเครือสยามเฮลท์ กรุ๊ป (สมูทอี เดนทิสเต้ และร้านยา P&F) พร้อมรับเงินค่าจ้าง 9,500 บ. มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 21 ปี (นับจากวันที่สมัคร) ไม่มีโรคร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) และกรอบความคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักเกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติ และพิจารณาผลการทดสอบร่วมกับการสัมภาษณ์ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

เงื่อนไขโครงการ
1. ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะและจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ธุรกิจ ประเทศชาติ และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
2. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
3. ถ้ามีการลาออกระหว่างการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากรีไทร์ อันเป็นเหตุให้ไม่จบการศึกษา นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันที
4. นักศึกษาในโครงการจะต้องปฏิบัติงานในเครือสยามเฮลท์ กรุ๊ป (สมูทอี เดนทิสเต้ และร้านยา P&F) ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรหน้าที่ตามเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือผิดวินัยร้ายแรงจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันในวันที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมประกันสังคมและประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
6. นักศึกษาในโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ และผู้ว่าจ้าง
7. นักศึกษาในโครงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาตามข้อกำหนดของสถาบันฯ
8. นักศึกษาในโครงการต้องมีความประพฤติดีหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างศึกษาที่สถาบันฯ และรักษาชื่อเสียงของสถาบันฯ
9. นักศึกษาในโครงการจะต้องปฏิบัติเงื่อนไขของโครงการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ และผู้ว่าจ้าง
10. สิทธิในการเข้าร่วมโครงการจะระงับ เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
– เสียชีวิต หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
– ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
– ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
– ไม่ต้องโทษในคดียาเสพติดและคดีอาญา
– สละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งที่คณบดีของคณะที่ตนสังกัดอยู่
– กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
11. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา โทรศัพท์ 08-5489-0574 (ในวันและเวลาทำการ), อีเมล info@iesa.ac.th หรือทางเว็บไซต์ www.iesa.ac.th และ www.facebook.com/IESA.Ayothaya